applications

Přepěťová ochrana fotovoltaických elektráren

VOLBA SVODIČŮ PŘEPĚTÍ PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE

>> PŘEJÍT DO ONLINE KATALOGU

Všeobecný postup

Aby fotovoltaická (FV) elektrárna, ať už je malá na střeše rodinného domu, nebo velká, rozkládající se na obrovských plochách, plnila stoprocentní funkci, je důležité provést komplexní návrh. Ten zahrnuje jak správný výběr FV panelů, tak další aspekty, jako je mechanická konstrukce, optimální elektroinstalace (vhodné umístění komponentů, správné nadimenzování kabelového vedení, ochranného pospojování či síťové ochrany), ale také vnější a vnitřní ochrana proti blesku a přepětí. Firma HAKEL nabízí právě přepěťové ochrany (SPD), které pomohou ochránit Vaši investici za zlomek ceny celkových pořizovacích nákladů.

Před návrhem přepěťových ochran je důležité znát konkrétně dodané fotovoltaické panely a jejich zapojení. Tyto podklady poskytnou základní údaj pro volbu SPD. Tím je maximální napětí naprázdno FV panelu, resp. stringu (řetězec panelů spojených do série). Spojováním FV panelů do série zvětšujeme celkové stejnosměrné napětí, které je posléze v měničích přeměněno na napětí střídavé. Při větších aplikacích může běžně dosahovat i hodnot 1000 V DC. Napětí naprázdno FV panelu je dáno intenzitou slunečního záření dopadajícího na články panelu a na teplotě. S rostoucí intenzitou záření roste, s rostoucí teplotou naopak klesá.

Další důležitý faktor je aplikovaný systém vnější ochrany proti blesku – hromosvod. Norma ČSN EN 62305 ed.2 Ochrana před bleskem, část 1 až 4 se zabývá kompletním návrhem, definuje typy ztrát, rizika, systém ochrany před bleskem, hladiny ochrany před bleskem či dostatečnou přeskokovou vzdálenost. Právě tyto hladiny ochrany před bleskem, které jsou čtyři (I až IV), stanovují parametry blesků a jejich určení je dáno úrovní rizika.

 Všeobecně mohou nastat dva případy. V prvním případě je požadováno chránit objekt vnější ochranou proti blesku, ale není možné dodržet přeskokovou vzdálenost (vzdálenost mezi jímací soustavou a FV systémem). Za těchto podmínek musí být zajištěno galvanické spojení mezi jímací soustavou a nosnou konstrukcí FV panelů resp. rámy FV panelů. Bleskové proudy Iimp (proudový impulz s parametry 10/350 μs) se mohou dostat do stejnosměrných obvodů a je zapotřebí instalovat svodič přepětí typu 1. Firma HAKEL nabízí výhodnější variantu a tou jsou kombinované svodiče přepětí typu 1+2 – řada SPC PV nebo řada PIVM PV, které se vyrábí pro napětí 600 V, 800 V a 1000 V v provedení s nebo bez dálkové signalizace. V druhém případě není požadováno, aby chráněný objekt byl vybaven vnější ochranou proti blesku, nebo je proveditelné dodržet přeskokovou vzdálenost. V této variantě se nemohou bleskové proudy dostat do stejnosměrného vedení a uvažuje se pouze s indukovaným přepětím (proudové impulzy s parametry 8/20 μs), proti němuž je dostačující svodič přepětí typu 2 například výrobek PIIIM PV, který se vyrábí pro napětí 600 V, 800 V a 1000 V opět v provedení s nebo bez dálkové signalizace.

Při návrhu přepěťových ochran nesmíme opomenout střídavou stranu ani datové a komunikační linky, jež jsou v dnešní době pro moderní FV elektrárnu (FVE) zcela běžné. Z fyzikálního principu je dáno, že FVE je ohrožena i ze strany střídavé (distribuční) sítě. Na této straně je výběr správného typu SPD daleko širší a záleží na dané aplikaci, ale jako univerzální svodič přepětí doporučujeme použít moderní přepěťovou ochranu SPC25G, která do 5 metrů od instalace zahrnuje všechny tři typy 1+2+3 a skládá se z kombinace varistorů a bleskojistky. Pro měření a regulaci či pro přenos dat, jejichž rozhraními jsou nové typy střídačů většinou vybaveny a umožňují tak kontrolu nad celým systémem, pro všechna tato vedení nabízí HAKEL několik řad přepěťových ochran. Ty jsou v provedení s různými typy rozhraní, různými velikostmi napětí pro různé frekvence či volitelným počtem párů. Namátkou můžeme doporučit řady DTE, DTB, HT-DATA či HT-NET PoE 6cat.

Pro kontrolu parametrů na AC straně slouží výrobek HUF 003, který sleduje napětí a frekvenci a v případě překročení povoleného rozsahu dojde k odpojení FVE od sítě. Navíc obsahuje programovatelné časové relé, které je nastaveno dle podmínek distribuční resp. přenosové soustavy. Jakmile se hlídané parametry vrátí do povolených mezí, musí zůstat FV systém nadále odpojen, a to právě po dobu nastaveného časového údaje dle nařízení provozovatele sítě.

Následují 3 příklady základních aplikací, jedná se o malou FVE na střeše rodinného domu, střední FVE na střeše administrativní či průmyslové budovy a velká FVE rozkládající se na velkém pozemku.

Rodinný dům
Jak již bylo uvedeno ve všeobecném postupu návrhu přepěťových ochran pro FV systém, výběr konkrétního typu svodiče přepětí ovlivňuje řada faktorů. Všechny výrobky HAKEL pro FV aplikace jsou přizpůsobeny pro DC napětí o velikosti 600 V, 800 V a 1000 V. Konkrétní velikost napětí volíme vždy podle maximálního napětí naprázdno udávaného výrobcem v závislosti na daném uspořádání FV panelů s rezervou cca 15 %. Pro rodinný dům – pro malou FV elektrárnu doporučujeme použít na stejnosměrnou stranu výrobky řady PIIIM PV (pro případ, že rodinný dům nevyžaduje instalaci vnější ochrany před bleskem, nebo když je dodržena přeskoková vzdálenost mezi jímací soustavou a FV systémem) popř. PIVM PV (a to když je instalována jímací soustava, která se nachází ve vzdálenosti menší než přeskoková vzdálenost). Jelikož je výrobek PIVM PV kombinovaného typu 1+2 (chrání jak proti dílčím bleskovým proudům, tak i proti přepětí) a cenový rozdíl není nikterak zásadní, lze zobecnit použití v obou variantách na tento výrobek a tak předejít případným lidským chybám při nedodržení projektu.

Na střídavé straně vedení doporučujeme umístit do hlavního rozvaděče objektu SPD řady PIV12,5, který se vyrábí jak v pevném provedení, tak ve výměnném provedení PIVM12,5. V případě, že měnič je v těsné blízkosti hlavního rozvaděče, je střídavá strana chráněna přepěťovou ochranou v hlavním rozvaděči. Jestliže je umístěn například pod střechou objektu, je nutné v podružném rozvaděči, který bývá umístěn vedle měniče opakovat instalaci svodiče přepětí typu 2, například řadu PIII (opět v nevýměnném i výměnném provedení). Všechny uvedené typy svodičů přepětí, a to jak pro stejnosměrná vedení, tak pro střídavá, nabízíme také v provedení s dálkovou signalizací.
Pro datové a komunikační linky je vhodné instalovat ochranu DTE s uchopením na DIN lištu s rozhraním šroubovém, nebo řadu DTB v provedení rozhraní jak šroubovém, tak pomocí konektoru RJ45 pro strukturovanou kabeláž. Pro sériovou sběrnici s možností instalace pomocí šroubů je možné využít DTB 485. K dispozici také firma HAKEL nabízí řadu HT-NET s možností instalace na DIN lištu v provedení šroubovém nebo s konektory RJ45 pro 5. i 6. kategorii.

SVODIČŮ PŘEPĚTÍ PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE


pv_TYP 1+2 / CLASS I+II / TN-S / TT 

PIVM12,5-275/1+1 Vseries je dvoupólový varistorový svodič bleskových proudů a přepětí v kombinaci s výkonovou bleskojistkou typu 1+2 podle norem ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11. Instaluje se na rozhraní LPZ 0 – 1 (podle norem IEC 1312-1 a ČSN EN 62305 ed. 2), kde zajišťuje vyrovnávání potenciálů a likvidaci jak bleskového proudu, tak spínacího přepětí, které vzniká v rozvodných napájecích sítích vstupujících do objektu. Použití svodičů bleskových proudů PIVM12,5-275/1+1 Vseries je především v silových napájecích vedeních, které jsou provozovány jako systém typu TN-S a TT. Hlavní použití svodiče bleskových proudů PIVM12,5-275/1+1 je v objektech, které spadají podle normy ČSN EN 62305 ed. 2 do ochranné hladiny LPL III a IV. Označení M specifikuje konstrukční provedení s výměnným modulem. Označení DS specifikuje provedení s dálkovou signalizací.

pv__TYP 1+2 / CLASS I+II / TN-S / TT 

PIVM PV Vseries jsou svodiče bleskových proudů a přepětí typu 1+2 podle norem ČSN EN 61643-11 ed. 2, ČSN EN 50539-11 a UTE C 61-740-51. Instaluje se na rozhraní LPZ 0 –2 (podle IEC 1312-1 a ČSN EN 62305 ed. 2), kde zajišťuje vyrovnávání potenciálů plusových a mínusových sběrnic fotovoltaických systémů a likvidaci transientních přepětí vznikajících při atmosférických výbojích nebo spínacích procesech. Jednotlivé varistorové sekce zapojené mezi svorky L+, L- a PE jsou opatřeny interními odpojovači, které jsou aktivovány při poruše (přehřátí) varistorů. Indikace provozního stavu těchto odpojovačů je jednak vizuální (změnou barvy signalizačního pole), jednak dálková pomocí bezpotenciálových přepínacích kontaktů (pouze u typu DS). Označení M specifikuje konstrukční provedení s výměnným modulem.

pv_TABULKA

Administrativní a průmyslové budovy

I v této aplikaci platí základní pravidla pro návrh přepěťové ochrany. Když pomineme volbu napětí, je opět rozhodujícím faktorem řešení jímací soustavy. S největší pravděpodobností každá administrativní či průmyslová budova bude muset být vybavena vnější ochranou proti přepětí. Ideální stav nastává, když FVE se zcela nachází v ochranném pásmu vnější ochrany proti blesku a zároveň je všude dodržena minimální přeskoková vzdálenost mezi jímací soustavou a FV systémem (ať už panely samostatnými či jejích nosnou konstrukcí). Když je vzdálenost jímacího vedení delší než přeskoková vzdálenost můžeme uvažovat pouze vliv indukovaného přepětí a instalovat svodič přepětí typu 2, např. PIIIM PV. Nicméně i přes tuto možnost raději doporučujeme ve všech případech raději instalovat kombinované svodiče přepětí typu 1+2, které dokážou ochránit proti dílčím bleskovým proudům i případným přepětím. Mezi takové SPD se řadí PIVM PV, jehož výhodou je výměnný modul, ale je o něco méně svodově schopnější než případný SPC PV, který má větší svodovou schopnost a je tedy vhodnější pro větší aplikace. V případě, že není dodržena minimální přeskoková vzdálenost, je důležité zajistit galvanické spojení s dostatečným průřezem všech vodivých částí FV systému s vnější ochranou proti blesku. Všechny tyto přepěťové ochrany se instalují do podružných rozvaděčů na stejnosměrné straně vedení před vstupem do střídače. V případě větší aplikace, kdy jsou kabelové rozvody dlouhé nebo v případech, kdy jsou použity sdružovací skříňky, je vhodné zopakovat přepěťovou ochranu i v těchto místech.

Do hlavního rozvaděče budovy u vstupu střídavého vedení je typicky doporučován výrobek typu 1+2 SPC25, který obsahuje zdvojené varistory pro větší bezpečnost a může se pochlubit svodovým impulsním proudem 25 kA/pól nebo novinka na poli přepěťových ochran SPC25G, který zahrnuje všechny tři typy 1+2+3 a skládá se z kombinace varistorů a bleskojistky, čímž zaručuje řadu výhod. Oba tyto výrobky zcela bezpečně a adekvátně ochrání hodnotu budovy. Ve většině případů bude střídač od hlavního rozvaděče vzdálen, a proto je důležité v podružném rozvaděči těsně za výstupem střídavého vedení ze střídače instalovat opět svodič přepětí. Zde můžeme zopakovat 1. + 2. stupeň přepěťové ochrany PIV12,5, který se vyrábí jak v pevném provedení, tak ve výměnném provedení PIVM12,5, nebo pouze SPD typu 2 – řada PIII (opět v nevýměnném i výměnném provedení). Všechny uvedené typy svodičů přepětí, a to jak pro stejnosměrná vedení, tak pro střídavá, nabízíme také v provedení s dálkovou signalizací.

Každá větší FVE má též datové a komunikační linky, které je nutné ochránit a proto doporučujeme instalovat ochrany DTE s uchopením na DIN lištu s rozhraním šroubovém nebo výrobky řady DTB v provedení rozhraní jak šroubovém, tak pomocí konektoru RJ45 pro strukturovanou kabeláž. Pro sériovou sběrnici s možností instalace pomocí šroubů je možné využít DTB 485. K dispozici také firma HAKEL nabízí řadu HT-NET s možností instalace na DIN lištu v provedení šroubovém nebo s konektory RJ45 pro 5. i 6. kategorii.

SVODIČŮ PŘEPĚTÍ PRO FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE

spc_pv

TYP 1+2 / CLASS I+II / TN-S / TT 

SPC25/3+1 je varistorový svodič bleskových proudů a přepětí v kombinaci s výkonovou bleskojistkou typu 1+2 podle norem ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11. Instaluje se na rozhraní LPZ 0–1 (podle IEC 1312-1 a ČSN EN 62305 ed. 2), kde zajišťuje vyrovnávání potenciálů a likvidaci jak bleskového proudu, tak spínacího přepětí, které vzniká v rozvodných napájecích sítích vstupujících do objektu. Použití svodičů bleskových proudů SPC12,5/3+1 je především v silových napájecích vedeních, které jsou provozovány jako systém typu TN-S a TT. Hlavní použití svodiče bleskových proudů SPC25/3+1 je v objektech, které spadají podle normy ČSN EN 62305 ed. 2 do ochranné hladiny LPL III a IV. Dvojité svorky přístroje umožňují zapojení “V” při maximální proudové zatížitelnosti 125 A.

piv_pv

TYP 1+2 / CLASS I+II / TN-S / TT

PIVM PV Vseries jsou svodiče bleskových proudů a přepětí typu 1+2 podle norem ČSN EN 61643-11 ed. 2, ČSN EN 50539-11 a UTE C 61-740-51. Instaluje se na rozhraní LPZ 0 –2 (podle IEC 1312-1 a ČSN EN 62305 ed. 2), kde zajišťuje vyrovnávání potenciálů plusových a mínusových sběrnic fotovoltaických systémů a likvidaci transientních přepětí vznikajících při atmosférických výbojích nebo spínacích procesech. Jednotlivé varistorové sekce zapojené mezi svorky L+, L- a PE jsou opatřeny interními odpojovači, které jsou aktivovány při poruše (přehřátí) varistorů. Indikace provozního stavu těchto odpojovačů je jednak vizuální (změnou barvy signalizačního pole), jednak dálková pomocí bezpotenciálových přepínacích kontaktů (pouze u typu DS). Označení M specifikuje konstrukční provedení s výměnným modulem.

dte

LPZ 1-2-3

DTE je komplexní řada přepěťových ochran určených pro ochranu datových, sdělovacích, měřicích a regulačních vedení před účinky přepětí. Doporučuje se pro použití na rozhraní ochranných zón LPZ 1-2-3 podle ČSN EN 62305 ed. 2. Všechny typy zabezpečují efektivní ochranu připojených zařízení proti příčnému i podélnému přepětí podle ČSN EN 61643-21+A1,A2. Jmenovitý provozní proud jednotlivých chráněných linek IL = 0,1A. 1 stupeň je řešen pomocí třípolových bleskojistek, 2 stupeň s použitím transilů. Počet chráněných párů je volitelný 1-2. Vyrábíse na jmenovité provozní napětí 6V-170V. Pro tento typ je maximální výbojový proud 10kA(8/20 μs). Pro ochranu telefonních linek je doporučováno použití typu s jmenovitým napětím UN=170V (s kódovým označením „T”).

pvvv

LPZ 2-3

Přepěťové ochrany pro počítačové sítě jsou speciálně konstruované pro zabezpečení bezchybného přenosu dat v počítačových sítích pro třídu D dle ČSN EN 501 73-1 ed.3. Chrání vstupní elektronické obvody síťových karet před poškozením vlivem přepětí na rozhraní ochranných zón LPZ 2-3 podle ČSN EN 62305 ed. 2. Ochranné jednotky se doporučuje umístit na vstupech chráněných zařízení.
Provedení:
DTB ∗/100M 5cat je vhodný pro montáž na zeď. DTB 2/100M 5cat chrání dva páry a DTB 4/100M 5cat chrání čtyři páry vodičů. HAKELNET 1.2 RJ/RJ chrání jednu linku se dvěma chráněnými páry, dodává se v plastové krabičce umožňující přišroubování na zeď nebo v provedení umožňujícím přilepení zadní stěnou přímo na chráněné zařízení (pomocí oboustranné samolepící pásky) vstup i výstup přepěťové ochrany je proveden konektory RJ45.

TABULKA1

Velké fotovoltaické elektrárny

U velkých fotovoltaických elektráren často nebývá instalován vnější systém ochrany před bleskem. Tím odpadá možnost použití pouze SPD typu 2 a je nutné instalovat vždy svodič typu 1+2. Systém velkých FVE je proveden za pomoci velkého centrálního střídače s výkonem stovek kW, nebo za pomocí decentralizovaného systému, kdy je použito větší množství menších střídačů. Nejenom z hlediska ztrát, ale i optimalizace ochrany před přepětími je důležitá eliminace délek kabelového vedení. V případě centrálního střídače jsou kabely DC od jednotlivých stringů svedeny do sdružovacích skříněk, odkud vede pouze jeden DC kabel do centrálního střídače. Vzhledem k délkám kabelového vedení, která u velkých FVE dosahují stovek metrů, i možnosti přímého úderu blesku do sdružovacích skříněk popřípadě přímo do FV panelů, je důležité instalovat svodič přepětí typu 1+2 do všech sdružovacích skříněk i před vstupem do centrálního střídače. Jako vhodné SPD doporučujeme SPC PV s větší svodovou schopností. V případě decentralizovaného systému se pak instaluje svodič přepětí před každý DC vstup do střídače. Opět můžeme použít výrobek SPC PV. V obou případech nesmíme zapomenout na vodivé pospojování všech kovových částí s uzemněním pro vyrovnání potenciálu.

 Na střídavé straně za výstupem z centrálního střídače doporučujeme použít SPC25, popřípadě inovovanou verzi SPC25G. Oba tyto svodiče disponují velkými svodovými proudy 25 kA/pól. V případě decentralizovaného systému je nutné za každý AC výstup ze střídače instalovat SPD např. SPC12,5 a v hlavním AC rozvaděči zopakovat ochranu již výše doporučovaným výrobkem SPC25 resp. SPC25G. Střídavé vedení, ať už z výstupu centrálního střídače nebo z hlavního AC rozvaděče, nejčastěji vede do blízké trafostanice, kde je napětí přetransformováno na hladinu VN popř. VVN a vyvedeno jako nadzemní vedení. Vzhledem ke zvýšené pravděpodobnosti úderu blesku přímo do vedení musí být u trafostanice instalován vysoce výkonný svodič přepětí typu 1. Firma HAKEL nabízí i pro tyto aplikace parametry víc než dostačující výrobky s označení HS50-50. Jedná se o bezvýfukové jiskřiště, které dokáže svést bleskový impulsní proud o velikosti 50 kA/pól.

 Pro správnou funkci velké elektrárny a pro zajištění maximální účinnosti je FVE monitorována moderními elektronickými systémy pro měření a regulaci a zajištění přenosu dat do vzdáleného velínu. Různé systémy pracují na různých rozhraních a firma HAKEL zajišťuje komplexní ochranu všech standardně používaných. Jako u předešlých aplikací zde nabízíme jen zlomek výčtu výrobků a v případě potřeby jsme schopni nabídnout i jiná „na míru šitá“ řešení. Pro strukturovanou kabeláž pomocí konektorů RJ45 doporučujeme instalovat DTB či HT-NET nebo pro sériovou sběrnici DTB 485. Pro klasická datová vedení pak DTE či HT-NET s rozhraním šroubovém s upevněním na DIN lištu.

Společnost HAKEL má zastoupení v mnoha zemích a kvalifikovaný personál Vám vždy rád pomůže s výběrem konkrétních přepěťových ochran pro danou aplikaci nebo technickým řešením konkrétního projektu. Navštívit můžete i naše webové stránky www.hakel.com, kde najdete nejen kontakty na obchodní zástupce, ale také kompletní nabídku našich výrobků, které všechny splňují mezinárodní normu IEC 61643-11:2011.

SVODIČE PŘEPĚTÍ PRO FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNYTYP 1+2 / CLASS I+II / TN-S / TT

SPC12,5/3+1 je varistorový svodič bleskových proudů a přepětí v kombinaci s výkonovou bleskojistkou typu 1+2 podle norem ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11. Instaluje se na rozhraní LPZ 0–1 (podle IEC 1312-1 a ČSN EN 62305 ed. 2), kde zajišťuje vyrovnávání potenciálů a likvidaci jak bleskového proudu, tak spínacího přepětí, které vzniká v rozvodných napájecích sítích vstupujících do objektu. Použití svodičů bleskových proudů SPC12,5/3+1 je především v silových napájecích vedeních, které
jsou provozovány jako systém typu TN-S a TT. Hlavní použití svodiče bleskových proudů SPC12,5/3+1 je v objektech, které spadají podle normy ČSN EN 62305 ed. 2 do ochranné hladiny LPL III a IV. Dvojité svorky přístroje umožňují zapojení “V” při maximální proudové zatížitelnosti 125 A.

spc_pvTYP 1+2 / CLASS I+II / TN-S / TT

SPC25/3+1 je varistorový svodič bleskových proudů a přepětí v kombinaci s výkonovou bleskojistkou typu 1+2 podle norem ČSN EN 61643-11 ed. 2 a IEC 61643-11. Instaluje se na rozhraní LPZ 0–1 (podle IEC 1312-1 a ČSN EN 62305 ed. 2), kde zajišťuje vyrovnávání potenciálů a likvidaci jak bleskového proudu, tak spínacího přepětí, které vzniká v rozvodných napájecích sítích vstupujících do objektu. Použití svodičů bleskových proudů SPC12,5/3+1 je především v silových napájecích vedeních, které jsou provozovány jako systém typu TN-S a TT. Hlavní použití svodiče bleskových proudů SPC25/3+1 je v objektech, které spadají podle normy ČSN EN 62305 ed. 2 do ochranné hladiny LPL III a IV. Dvojité svorky přístroje umožňují zapojení “V” při maximální proudové zatížitelnosti 125 A.

spc pvv

 TYP 1+2 / CLASS I+II

SPC PV je svodič bleskových proudů a přepětí typu 1+2 podle norem ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 50539-11. Je určen pro ochranu plusových a mínusových sběrnic fotovoltaických systémů před účinky přepětí. Instaluje se na rozhraní ochranných zón LPZ 0-2 (podle IEC 1312-1 a ČSN EN 62305 ed. 2). Jednotlivé varistorové sekce jsou opatřeny interními odpojovači, které jsou aktivovány při poruše (přehřátí) varistorů. Indikace provozního stavu těchto odpojovačů je mechanická (vysunutým signalizačním terčem při vzniku poruchy), popřípadě dálková (pomocí bezpotenciálových přepínacích kontaktů – pouze u typu DS).

dteLPZ 1-2-3

DTE je komplexní řada přepěťových ochran určených pro ochranu datových, sdělovacích, měřicích a regulačních vedení
před účinky přepětí. Doporučuje se pro použití na rozhraní ochranných zón LPZ 1-2-3 podle ČSN EN 62305 ed. 2. Všechny typy zabezpečují efektivní ochranu připojených zařízení proti příčnému i podélnému přepětí podle ČSN EN 61643-21+A1,A2. Jmenovitý provozní proud jednotlivých chráněných linek IL = 0,1A. 1 stupeň je řešen pomocí třípolových bleskojistek, 2 stupeň s použitím transilů. Počet chráněných párů je volitelný 1-2. Vyrábí se na jmenovité provozní napětí 6V-170V. Pro tento typ je maximální výbojový proud 10kA(8/20 μs). Pro ochranu telefonních linek je doporučováno použití typu s jmenovitým napětím UN=170V (s kódovým označením „T”).

Příručka – VOLBA SVODIČŮ PŘEPĚTÍ pro FOTOVOLTAICKÉ APLIKACE ke stažení

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2019