Silová a sdělovací zařízení – vzájemné vztahy

Nejmenší vzdálenost mezi uzemněním sdělovacího zařízení, které není napájeno z vlastní transformovny má být alespoň 20m od uzemnění silového zařízení do 1000V a 40m od části uzemnění silového zařízení nad 1000V. Není-li možno dodržet ani polovinu uvedených vzdáleností, je nutno provést jedno z těchto opatření.

a) Výpočtem nebo měřením je nutno se přesvědčit, že napětí na sdělovacím zařízení vyvolané největšími proudy v uzemnění silového zařízení nepřevýší přípustnou mez.
b) Obě uzemnění se propojí, pokud to prokazatelně nevyvolá nežádoucí důsledky přímé vazby (zavlečení nebezpečného nebo rušivého napětí do sdělovací soustavy, vytvoření dráhy pro bludné proudy nebo vznik makročlánků s elektrodami tvořenými jednotlivými uzemněními. Uzemnění hromosvodů a silového zařízení se nemusí spojovat, je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5m. Uzemnění sdělovacích zařízení má být co nejdále od uzemnění hromosvodů. Je-li vzdálenost mezi uzemněním hromosvodů a kteroukoliv částí uzemnění sdělovacích zařízení menší než 5m, musí být obě uzemnění propojena. Společná uzemňovací soustava potom musí vyhovovat souborů norem ČSN 62 305, ČSN 341 390 a předpisům pro sdělovací zařízení. Pracovní uzemnění svodičů přepětí se spojuje s ochranným uzemněním zařízení, která jsou svodičem přepětí chráněna.
V kapitole uzemňovací a ochranné vodiče je konstatováno, že obecně může být ochranný vodič PE i holý a musí být veden společně s krajními vodiči. Uzemňovací přívod, který vede k pomocnému zemniči, musí být izolovaný, aby se zabránilo jeho dotyku s ochranným vodičem nebo jakýmikoliv částmi spojenými s ním nebo s neživými částmi, jež jsou nebo mohou být s ochranným vodičem spojeny. Tento požadavek je třeba splnit proto, aby se zabránilo např. přemostění čidla reagujícího na napětí.
Ochranný vodič může být připojen jen k neživým částem těch elektrických předmětů a zařízení, jejichž přívod bude v případě vybavení napěťového chrániče při poruše odpojen. Neživé části musí být připojeny k ochrannému vodiči při splnění podmínek stanovených pro každý způsob uzemnění sítě. Neživé části současně přístupné dotyku, musí být spojeny se stejnou uzemňovací soustavou jednotlivě, po skupinách nebo společně.
V každé budově musí být navzájem spojeny do tzv. hlavního pospojování tyto vodivé části: ochranný vodič, uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná svorka, rozvod potrubí v budově např. plynu, vody, kovové konstrukční části, ústřední topení a klimatizace, pokud jsou v této budově. Vodivé části přicházející do budovy zvenku musí být pospojovány co nejblíže jak je to jen možné k jejich vstupu do budovy.
Vodiče hlavního pospojování musí samozřejmě vyhovovat svým průřezem. Hlavní pospojování musí být provedeno u všech kovových plášťů sdělovacích kabelů. Je však nutný souhlas majitelů, nebo provozovatelů těchto kabelů.

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2022