Rozdělení chráněného prostoru do zón bleskové ochrany

Norma ČSN EN 62305 definuje zóny bleskové ochrany LPZ z hlediska přímého i nepřímého účinku blesku. Tyto zóny jsou charakteristické zásadními zlomy elektromagnetických podmínek ve svých hraničních oblastech.

LPZ 0A :

Zóny, jejíž body jsou zasaženy přímým úderem blesku, a proto by jimi mohl být přenášen úplný bleskový proud. Vyskytuje se zde netlumené elektromagnetické pole.

LPZ 0B :

Zóny, jejíž body nejsou zasaženy přímým úderem blesku, avšak vyskytuje se zde netlumené elektromagnetické pole.

LPZ 1 :

Zóny, jejíž body nejsou zasaženy přímým úderem blesku a kde jsou proudy ve všech vodivých částech značně redukovány ve srovnání se zónami LPZ 0A aLPZ 0B. V této oblasti již může být elektromagnetické pole zatlumeno.
Následné zóny (LPZ 2, atd.):
Pokud je požadována další redukce svodových proudů nebo elektromagnetického pole, je třeba projektově zabezpečit tzv. následné zóny. Kriterium pro tyto zóny se určuje podle celkových požadavků na redukci vnějších vlivů, působících na chráněný systém. Platí obecné pravidlo, že se zvyšujícím se  počtem ochranných zón se snižují účinky interference elektromagnetického pole a bleskového proudu. V hraničních oblastech individuálních zón je nezbytné zabezpečit ochranné pospojení všech kovových částí včetně zajištění jeho periodické kontroly.
Pozn.: Vytváření vazeb na hraničních oblastech mezi LPZ 0A , LPZ 0B , a LPZ 1 je uvedeno v IEC 1024-1 a ČSN EN 62305. Elektromagnetická pole uvnitř konstrukce jsou ovlivněna jejich vyústěním, např. okny, plechováním (okapy, římsy) a trasou vedení kabelů nn.

rozdeleni_chran_prostoru


Na obrázku je znázorněn příklad rozdělení chráněného objektu do několika zón. Přívody energetické sítě nn včetně telekomunikačních linek vstupují do chráněné zóny právě v jednom bodě (LPZ 1) a jsou připojeny k ekvipotenciální sběrnici 1 na hraniční oblasti LPZ 0A,LPZ 0B a LPZ 1. Vedení jsou navíc připojena k místní ekvipotenciální sběrnici zón LPZ 1 a LPZ 2. Vnější kryt 1 konstrukce je spojen s ekvipotenciální sběrnicí 1 a vnitřní kryt 2 s ekvipotenciální sběrnicí 2. V místech, kde kabely prochází z jednoho LPZ do druhého, musí být spojení realizováno na všech hraničních oblastech.

Výše popsané rozčlenění chráněného objektu do ochranných zón poskytuje možnosti účinné aktivní ochrany rozvodu sítě nn pomocí vložení ochrannýchSPD (obvyklena rozhraní zón LPZ 0→1 a LPZ 1→2) a dalších ochranných SPD na rozhraní zón LPZ 2→3.

Standardně je doporučováno na rozhraní LPZ 0→1vkládat tzv. 1. stupeň ochrany konkrétně svodič bleskového proudu třídy I zkoušený bleskovým proudem Iimp(10/350). Na rozhraní LPZ 1→2 se doporučuje vkládat 2. stupeň ochrany – svodič napětí třídy II zkoušený zkušebním impulsemImax(8/20). Na rozhraní LPZ 2→3 a následně podél navazujícího vedení je potom doporučováno osazovat po cca 10m tzv. 3. stupeň ochrany třídy III rovněž zkoušený zkušebním impulsem Imax(8/20).

Pro zvlášť důležitá chráněná zařízení je doporučováno rozhraní LPZ 2→3 zabezpečit kvalitní průchozí přepěťovou ochranu třídy III s vysokofrekvenčním filtrem. V případě, že existují sousední objekty, mezi nimiž vedou silové a sdělovací kabely, pak by měly být uzemňovací systémy propojeny a doporučuje se zřídit mnoho paralelních cest za účelem redukce proudů v kabelech. Síťový uzemňovací systém pak bude splňovat všechny požadavky. Další způsob, jak redukovat vlivy bleskového proudu je vkládání kabelů do kovových trubek nebo železobetonových žlabů, začleněných do síťového uzemňovacího systému.

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2022