Problematika EMC

Elektromagnetická kompatibilita nebo také slučitelnost je obor, který se zajímá o zabezpečení maximální spolehlivosti funkce jednotlivých elektrických a elektronických zařízení. Jsou to v podstatě vztahy mezi jednotlivými prvky nebo systémy, které musí být předem určeny tak, aby se tyto systémy vzájemně negativně neovlivňovaly.

emc


Eletromagnetická kompatibilita je relativně nová vědecká disciplína, která vznikla v šedesátých letech v USA na základě nutnosti zabezpečení bezchybné a spolehlivé činnosti elektrotechnických zařízení pracujících zejména ve vojenských nebo kosmických systémech.
S rozvojem elektroniky, především mikroprocesorové techniky a jejím pronikáním do všech sfér každodenního života se začíná elektromagnetická kompatibilita dotýkat nás všech. Snaha omezit co nejvíce rušení elektro magnetického prostředí musí být společná všem uživatelům elektromagnetického spektra. Z těchto důvodů vydala EU direktivu č. 89/336/EEC, která má za cíl prosadit podmínky elektromagnetické kompatibility na všechny zúčastněné státy EU včetně států, které mají podepsanou asociační dohodu.Účastníkem této dohody je i ČR a vztahují se na ní tedy všechny podmínky této direktivy. Samozřejmě je nutné, aby ČR postupně prováděla příslušné legislativní kroky, které by tuto direktivu uvedly v život. Nezastupitelným opatřením v této oblasti je v ČR zákon č.22/97 Sb a nařízení vlády č. NV17/2003 Sb.
Další velmi důležitý předpis v této oblasti jsou závazné normy, jako je např. ČSN 332000-1 odst. 131.6.2 v tomto znění:
„Osoby, hospodářská zvířata i majetek musí být chráněny před poškozením v důsledku nadměrného napětí, které může vzniknout z jiných příčin, např. atmosférickými jevy, spínacími přepětími a statickou elektřinou.“
Na předcházejícím obrázku jsou znázorněny jednotlivé vazby mezi různými objekty, které lze vyjádřit jako dva vztahy, a to:

elektromag. susceptibilita (odolnost)
elektromag. interference (rušení)
Jeden z hlavních problémů, které vznikají při řešení problematiky elektromagnetické kompatibility, je právě přepětí.Pokud budeme sledovat parametry elektrické energie, musíme mít na paměti čtyři hlavní aspekty a to:

– úroveň napětí
– velikost kmitočtu
– hodnota nelineárního zkreslení
– úroveň přepětí (četnost výskytu přepěťových špiček).
Na základě těchto aspektů lze posuzovat elektrickou energii jako zboží a tyto kvalitativní parametry vyžadovat. Hlavním cílem však zůstává vytvoření takových podmínek,které by zajišťovaly maximální spolehlivost a funkčnost všech elektronických zařízení, která jsou na energetické rozvodné systémy připojeny.

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2020