Následné proudy při aplikaci jiskřišť v ochranných přepěťových kaskádách

U svodičů bleskových proudů na bázi jiskřišť (HS50-50, HS55) dochází po jejich aktivaci impulsním proudem k následným (zkratovým) proudům, jejichž velikost je omezena celkovou impedancí vzniklého zkratového obvodu energetické sítě. Tyto následné proudy jsou při prvním průchodu síťové půlperiody nulou samočinně zhášeny zapůsobením přetlaku v jednotlivých pracovních komorách jiskřiště. Amplituda prospektivního zkratového proudu v místě dané aplikace je závislá jednak na druhu sítě, jednak na délce vedení (tj. na vzdálenosti dané aplikace od distribučního transformátoru).
Uvedený graf dokumentuje výsledky vyhodnocení měření těchto následných proudů na 2325 třífázových sítích v 29 rozvodných závodech, z toho 315 na vzdušném vedení, 1215 na smíšených sítích a 715 na kabelových sítích. Z grafu je patrno, že například pro vzdálenost aplikace 600m od distribučního transformátoru nepřesáhne nikdy hodnota prospektivního zkratového proudu v místě instalace hodnotu 3 kAef pro jakýkoliv typ sítě (vzdušné vedení, smíšená síť, kabelová síť).
Uvedený graf lze v projektantské praxi s výhodou užívat pro kvalifikovaný odhad výběru vhodného jiskřiště pro danou aplikaci a to především pro určení parametru Ifi (samozhášivý následný proud při Uc). Je na projektantovi, aby event. nejistoty vzniklé z titulu specifičnosti dané aplikace překryl přiměřeným koeficientem bezpečnosti (přesné měření je ekonomicky a technicky dosti náročné). Například vychází-li při kvalifikovaném odhadu následný proud 3 kAef je vhodné vybrat svodič bleskového proudu s parametrem Ifi cca dvakrát vyšším.

vzdusne_vedeni

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2020