Definice

Svodič (SPD) 
– zařízení určené pro omezení přechodných přepětí nebo pro svedení impulsních proudových rázů, obsahuje alespoň jednu nelineární součástku.
Jednosvorkové SPD 
– SPD zapojené jako bočník v obvodu, který má být chráněn; jednosvorkové SPD může mít oddělené vstupní a výstupní svorky, mezi nimiž však není žádná specifická sériová impedance.
Dvousvorkové SPD 
– SPD se dvěma sadami svorek, vstupními a výstupními; mezi tyto svorky je vložena určitá sériová impedance.

Typ SPD spínající napětí

– SPD, které má vysokou impedanci při nepůsobení přepětí, ale je schopno reagovat na přepětí náhlou změnou impedance na nízkou hodnotu; typickými příklady prvků používaných jako zařízení spínající napětí jsou jiskřiště, plynové bleskojistky, tyristory (křemíkové řízené usměrňovače) a triaky; tato SPD jsou někdy nazývána „crowbar types“.

Typ SPD omezující napětí                                                                                                                                                                                                                                                                                                             – SPD, které má vysokou impedanci při nepůsobení přepětí, ale snižuje ji plynule s rostoucím impulzním proudem a napětím; typickými příklady prvků používaných jako nelineární zařízení jsou varistory a supresorové diody; tato SPD jsou někdy nazývána „clamping type“.

 SPD kombinovaného typu                                                                                                                                                                                                                                                                                                            – SPD, obsahující jak prvky typu spínajícího napětí, tak prvky typu omezujícího napětí může vykazovat napěťové spínání, omezení napětí nebo jak spínání, tak omezení napětí v závislosti na charakteristice přiloženého napětí.

 Mód (režim) ochrany

– ochranné prvky SPD mohou být připojeny mezi živé vodiče nebo mezi živý vodič a zem nebo mezi živý vodič a střední vodič nebo mezi střední vodič a zem a kombinace; tyto způsoby zapojení se nazývají jako módy ochrany.

Jmenovitý impulsní svodový proud In(8/20)

– je definován vrcholovou hodnotou In, dobou čela 8μs a dobou půltýlu 20μs, používá se především pro klasifikaci SPD třídy I a II; svodič musí tento proud minimálně 15x svést aniž by došlo k podstatné změně jeho vlastností.

Maximální impulsní svodový proud Imax(8/20) 

– je definován vrcholovou hodnotou Imax, dobou čela 8μs a dobou půltýlu 20μs, používá se především pro klasifikaci SPD třídy I a II; svodič musí tento proud bezpečně svést bez zjevného poškození nebo vybočení z teplotní stability; záznamy průběhu napětí a proudu nesmí vykazovat žádné známky průrazu nebo přeskoku.

 

Bleskový impulsní proud Iimp(10/350)

– je definován vrcholovou hodnotou Ipeak, dobou čela 10μs, dobou půltýlu 350μs a nábojem Q, používá se pouze pro klasifikaci SPD třídy I; svodič musí tento proud bezpečně svést bez zjevného poškození nebo vybočení z teplotní stability; záznamy průběhu napětí a proudu nesmí vykazovat žádné známky průrazu nebo přeskoku.

 

Napěťový impuls 1,2/50μs 

– je definován vrcholovou hodnotou UOC, dobou čela 1,2μs a dobou půltýlu 50μs, používá se pro klasifikaci SPD třídy I a II.

 

Kombinovaný zkušební impuls (vlna)

– normalizovaný zkušební průběh, který na rozpojeném obvodu vytváří napěťový impuls 1,2/50μs a na zkratovaném obvodu proudový impuls 8/20μs; používá se pro klasifikaci SPD třídy III; napětí, amplituda proudu a tvar impulsu působícího na SPD jsou dány konstrukcí testovací aparatury (hybridního generátoru); poměr vrcholové hodnoty napětí naprázdno k vrcholové hodnotě proudu nakrátko je 2Ω; tato hodnota určuje vnitřní impedanci generátoru Zf; proud nakrátko se označuje symbolem ISC, napětí naprázdno se označuje symbolem UOC.

Pozn.: V praxi se často u svodičů III třídy z komerčních důvodů uvádí namísto údaje UOC údaje Imax(8/20) a In(8/20) a to vždy ve vztahu k deklarované ochranné úrovni UP (jedná se však vždy o údaje odvozené ze zkoušky normalizovaným kombinovaným impulsem s amplitudou UOC, prováděnou pomocí hybridního generátoru s vnitřním odporem 2Ω.

 

Měrná energie W/R pro zkoušku třídy I

– energie proudového impulsu Iimp(10/350) rozptýlená v jednotkové rezistanci 1Ω; je rovna časovému integrálu druhé mocniny proudu, vyjadřuje se v kJ/Ω nebo v kA2s.

                                                                        W/R=∫i2 . dt                                            

Náboj Q

– je roven časovému integrálu proudu podle času, vyjadřuje se v As.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Q=∫i . dt

                                                                                                                 
Teplotní stabilita
– SPD se považuje za teplotně stabilní, jestliže po zkoušce provozního zatížení proudem Imax(8/20) nebo Iimp(10/350) svodiče aktivovaného napětím UC, teplota tělesa SPD klesá (sleduje se 30 minut, přičemž posledních 15 minut musí činný ztrátový výkon vykazovat trvalý pokles).
Prospektivní zkratový proud IP (prospective short circuit current of a power supply)
– proud, který protéká v daném místě el. obvodu, pokud byl v daném místě zkratován spojem se zanedbatelnou impedancí.
Jmenovité napětí UN
– efektivní hodnota střídavého napětí nebo hodnota stejnosměrného napětí, které je stanoveno pro SPD výrobcem.
Maximální trvalé pracovní napětí UC
– maximální efektivní hodnota střídavého napětí nebo hodnota stejnosměrného napětí, které může být přivedeno trvale na svorky SPD, UC obvykle v určitém poměru koresponduje se jmenovitým napětím UN.
Jmenovitý proud zátěže IN
– maximální efektivní hodnota střídavého proudu nebo hodnota stejnosměrného proudu, který může být trvale odebírán zátěží připojenou k výstupu SPD.
Trvalý pracovní proud IC
– proud procházející SPD v případě jeho namáhání maximálním trvalým pracovním napětím UC.
Pozn.: IC odpovídá součtu proudů protékajících ochrannými součástkami SPD a proudů protékajících vnitřními obvody SPD.
Následný proud If
– proud dodávaný elektrickým rozvodným systémem, který protéká SPD po jeho aktivaci napěťovým impulsem; následný proud se podstatně liší od trvalého pracovního proudu IC, vyjadřuje se v kAef.
Zhášecí následný proud Ifi (follow current interrupting rating)
– maximální hodnota prospektivního následného proudu z energetické sítě, při kterém ještě dochází u konkrétního SPD po jeho předchozí aktivaci k jeho samočinnému zhášení (bez předřazeného jištění). Ve firemních materiálech bývá někdy také tento proud deklarován jako Follow current extinguishing capability at UC nebo Eliminates short circuit current without back-up fuse at UC event. Quenching short circuit current without back-up fuse.
Ochranná úroveň UP
– maximální velikost napětí změřeného na svorkách SPD během působení zkušebních impulsů se stanoveným tvarem a amplitudou.
Pracovní teplota ϑ
– rozsah povolených teplot okolí, ve kterých výrobce zaručuje správnou činnost SPD.
Doba odezvy tA
– doba odezvy definuje rychlost reakce ochranných prvků zabudovaných v SPD; doba odezvy se může pohybovat v různých mezích, které závisí na strmosti du/dt impulsního napětí nebo na di/dt impulsního proudu.
Útlum při daném kmitočtu
– útlum SPD je definován jako poměr výstupního a vstupního napětí SPD, vyjadřuje se v decibelech (dB).
Vnitřní odpojovač
– zařízení, které odpojuje přetížené SPD od chráněného rozvodu sítě nn, bývá řešeno interním prvkem na principu tepelné pojistky s mechanickou nebo optickou signalizací poruchy; některé druhy SPD jsou vybaveny navíc tzv. bezpotenciálovým signalizačním kontaktem pro potřeby dálkové signalizace poruchy.
Záložní nadproudová ochrana
– zařízení pro ochranu před nadproudem (obvykle tavná pojistka), které je umístěno mimo SPD na jeho přívodu za účelem ochrany proti poškození elektrické instalace v případě, kdy SPD není schopno v důsledku poruchy přerušit zkratový proud.
Proudový chránič
– elektromechanické zařízení určené k odpojení zátěže, pokud se za stanovených podmínek vyskytne v rozvodu sítě nn unikající proud dané hodnoty.
Stupně ochrany zajišťované krytím (kód IP)

– stupeň ochrany zajišťované krytem proti vniknutí cizích pevných předmětů nebo vniknutí škodlivého množství vody (viz. ČSN EN 60 529).

Kontaktujte nás

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána. Budeme Vás kontaktovat. Děkujeme.
Odesílání

Néváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli problému,
rádi vám poradíme.

Zásady ochrany osobních údajů ZDE

Hakel facebook Hakel google+ Hakel youtube Hakel linkedin
HAKEL LTD. 2020