Názvosloví: klasifikace impulsních zkoušek

Zkoušky třídy I

- zkoušky prováděné napěťovým impulsem 1,2/50μs, maximálním impulsním svodovým proudem Imax(8/20) a bleskovým impulsním proudem Iimp(10/350).
Zkoušky třídy II
- zkoušky prováděné napěťovým impulsem 1,2/50μs, jmenovitým impulsním svodovým proudem In(8/20) a maximálním impulsním svodovým proudem Imax(8/20).
Zkoušky třídy III
- zkoušky prováděné kombinovaným zkušebním impulsem (1,2/50μs; 8/20μs).
Jmenovité napětí sítě (soustavy)
- je to efektivní hodnota napětí mezi pracovními vodiči sítě nn, u trojfázové sítě to je efektivní hodnota sdruženého napětí.
Nejvyšší napětí sítě (soustavy)
- je to efektivní hodnota nejvyššího napětí mezi pracovními vodiči sítě nn, které se vyskytuje za normálních provozních podmínek v kterékoliv době a v kterémkoliv místě sítě; za nejvyšší napětí sítě se nepovažují přechodná napětí, vzniklá např. spínáním a dočasné změny napětí vyvolané nenormálními síťovými stavy jako např. zemními spojeními a zkraty, náhlým odpojením velké zátěže apod.
Nejvyšší pracovní napětí
- nejvyšší efektivní hodnota střídavého napětí mezi pracovními vodiči sítě nn, podle kterého se dimenzuje izolace zařízení; tato veličina určuje i další charakteristiky zařízení, které se v předmětových normách vztahují na toto napětí.
Přepětí
- jakékoliv napětí, které svou vrcholovou hodnotu přesahuje odpovídající vrcholovou hodnotu nejvyššího ustáleného napětí při normálních provozních podmínkách, vyjadřuje se buď absolutně, nebo jako poměrná veličina pomocí činitelů přepětí.
Příčné přepětí
- napětí mezi dvěma vodiči elektrické instalace v okamžiku jeho zatížení (typicky mezi sběrnicemi L/N v rozvodech sítě nn).
Podélné přepětí
- napětí mezi jednotlivými vodiči elektrické instalace vůči uzemnění (typicky mezi sběrnicemi L/PE ev. N/PE v rozvodech sítí nn).
Spínací přepětí
- přepětí mezi fází a zemí nebo mezi fázemi v daném místě sítě, způsobené spínací operací, zkratem nebo jinou příčinou.
Atmosférické přepětí
- přepětí mezi fází a zemí nebo mezi fázemi v daném místě sítě, vyvolané výbojem atmosférické elektřiny (blesku).
zpet